fbpx
Koszyk jest pusty

Regulamin

sklepu internetowego Wrzawa

§1. Definicje

Na potrzeby Regulaminu wprowadza się następujące definicje pojęć używanych w niniejszym Regulaminie:

 1. Dostawa – czynność polegającą na dostarczeniu Zamawiającemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.
 2. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz Zamawiającego polegająca na wysyłaniu mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Klienta adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska.
 3. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. 
 5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6.  Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 7. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9.  Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10.  Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 11. Sprzedawca – oznacza:  Firma handlowo-usługowa Agata Dąbrowska, ul. Bohaterów Kragujewca 6 m.55, 85-863 Bydgoszcz, NIP 7831522153 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
 12.  Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie www.wrzawa.com
 13.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firma handlowo-usługowa Agata Dąbrowska, ul. Bohaterów Kragujewca 6 m.55, 85-863 Bydgoszcz, NIP 7831522153 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 14.  Towar – produkty oferowane w Sklepie internetowym, będące przedmiotem Umowy sprzedaży.
 15.  Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towar jaki zamierza kupić Zamawiający oraz jego dane konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy, w szczególności liczba Towaru, jak również adres miejsca dostawy Towaru. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Zamawiającego wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
 16. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 17. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

§2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu internetowego.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego oraz zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest konieczna w celu utworzenia Konta. Akceptując Regulamin Klient akceptuje jego postanowienia w całości, bez zmian.
 4. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest również posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).
 5. Klient obowiązuje zakaz dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich oraz korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klient.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§3. Rejestracja Klienta

 1. W celu założenia Konta Klienta i uzyskania statusu zarejestrowanego użytkownika, należy wypełnić formularz rejestracyjny Konta w Sklepie. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji, wysłanego na adres e-mail Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.
 2. Założenie i prowadzenie Konta jest nieodpłatne.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i hasła. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. Klient loguje się na swoje Konto Klienta po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Hasło należy zabezpieczyć i chronić przed dostępem osób trzecich.
 5. Wypełniając formularz rejestracyjny, Zamawiający powinien podać w nim dane zgodne z prawdą oraz aktualne, umożliwiające w szczególności realizację Zamówienia. W przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych podczas rejestracji, Zamówienie może nie zostać poprawnie zrealizowane.
 6. Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta w każdym czasie bez podania przyczyn. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu internetowego, Klient powinien przesłać stosowne żądanie w tym zakresie na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

§4. Zamówienie

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez stronę internetową https://www.wrzawa.com Zamówienia mogą składać Zamawiający, którzy posiadają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu, jak również nieposiadający takiego statusu.
 4. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do "koszyka". Skuteczne dodanie powoduje, iż w "koszyku" zmienia się liczba Towarów na liście Zamówienia. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia wybiera w tej samej zakładce "sposób dostawy" oraz „sposób zapłaty” i składa Zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. 
 5. W trakcie składania Zamówienia, tj. do momentu zaznaczenia pola "zamawiam i płacę" Klient ma możliwość – poprzez system sprzedażowy Sklepu – modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru rodzaju lub liczby Towarów.
 6. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie pola "zamawiam i płacę". Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę oraz o szczegółowych informacjach Zamówienia.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient na wskazany adres poczty elektronicznej otrzymuje wiadomość potwierdzającą jego złożenie.
 8. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 9. Przy dokonywaniu płatności za nabyte Towary, wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.), które to płatności udokumentowane są fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty - podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie.
 10. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, o której mowa powyżej, powinna zawierać wyrazy: “mechanizm podzielonej płatności”. Strony takiej transakcji, obowiązane są posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.

§5. Płatności

§6. Realizacja zamówienia

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy); b) przelewy 24
 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Całkowity termin realizacji Zamówienia obejmuje czas niezbędny do przygotowania Zamówienia do wysyłki oraz czas przesyłki właściwy dla Dostawcy. W przypadku realizacji zamówień indywidualnych czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o czym Klient jest poinformowany drogą mailową po otrzymaniu zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu otrzymania płatności i wynosi - w przypadku biżuterii wykonywanej na zamówienie od 3 do 5 dni roboczych, a w przypadku towarów gotowych 24 h do momentu przekazania do wysyłki.
 3. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem: Poczty Polskiej, Firmy kurierskiej.
 4. Koszt wysyłki ponosi Klient. Koszty Dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia, wyrażone są w złotych polskich.
 5. W przypadku niedoręczenia przesyłki przez Dostawcę: Pocztę Polską lub Firmę kurierska, sklep Wrzawa.com zobowiązuje się do złożenia reklamacji w związku z niedopełnieniem zobowiązania dostarczenia towaru zgodnie z regulaminem firmy spedycyjnej.
 6. W przypadku nieodebrania przesyłki z winy Klienta, podania przez Klienta nieprawidłowych, niekompletnych danych adresowych, Klient zobowiązany jest pokryć koszt przesyłki zwrotnej do adresata.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy rachunek za dostarczane Towary.
 10. Klient w celu otrzymania rachunku powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.

§7. Określenie ceny

 1. Wszystkie podawane na stronie internetowej Sklepu ceny Towarów są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów Dostawy.
 2. Łączna cena wartości Zamówienia wskazana jest w formularzu Zamówienia.
 3.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim pozostaje bez wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będzie ono realizowane na zasadach obowiązujących w momencie jego złożenia.

§8. Formy płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

Przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy: PKO
41 1020 1462 0000 7802 0394 4501

poprzez Przelewy 24

lub PayU

 1. Klient jest zobowiązany uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie ośmiu dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.
 2. Sprzedaż każdego Towaru w Sklepie internetowym jest udokumentowana na życzenie Klienta fakturą.

§9. Usługa Newslettera

 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu. Korzystanie z tej usługi przez Klienta ma charakter dobrowolny.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu poczty elektronicznej w pole Newsletter.
 3. Na wpisany przez Klienta adres poczty elektronicznej zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi.
 4. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w e-mailu lub zmianę w ustawieniach swojego Konta.

§10. Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot Towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych z wysyłką towaru do Sprzedawcy.
 2. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać w formie pisemnej wraz z towarem na adres siedziby firmy: Firma handlowo-usługowa Agata Dąbrowska, ul. Bohaterów Kragujewca 6 m.55, 85-863 Bydgoszcz

Klient może skorzystać ze wzoru formularza:

 1. Klient pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru do Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Sklep.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§11. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Zamawiający zgłasza w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: sklep@wrzawa.com

Złożenie reklamacji może nastąpić za pomocą formularza reklamacyjnego:

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep internetowy, Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar wraz z opisem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres Sprzedawcy: Firma handlowo-usługowa Agata Dąbrowska, ul. Bohaterów Kragujewca 6 m.55, 85-863 Bydgoszcz.
 2. Reklamacji nie podlegają:
 • wyroby posiadające uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania z powodu np. wgniecenia, otarcia, deformacji, pęknięcia, zerwania, złamania,
 • wyroby odbarwione oraz uszkodzone poprzez niewłaściwe użytkowanie i konserwację, np. na skutek użycia środków mogących wpływać na powłokę produktu tj. środki czystości, perfumy, kwasy,
 • wyroby miedziowane, które podlegają naturalnemu procesowi ścierania,

Sprzedawca w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Towaru i powiadomi Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o sposobie dalszego postępowania.

§12. Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:   1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz, https://www.wiih.com.pl/

§13. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.
 2. Klient powinien powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Firma handlowo-usługowa Agata Dąbrowska, ul. Bohaterów Kragujewca 6 m.55, 85-863 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną na adres: sklep@wrzawa.com.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§14. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

§15. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§16. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §12 Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.
 7. Aktualizacja Regulaminu i jego wejście w życie w dniu 21.12.2023 r.  - zmiana dotyczy określenia długości trwania realizacji zamówienia (§6. Realizacja zamówienia, pkt. 2) oraz wprowadzenia nowej płatności - (§8. Formy płatności, pkt. 1.)